Feedback od pani Koordinátorky

Koordinátor je dôležitou súčasťou tímu pri rovesníckych mediátoroch.

Je dôležité, aby bol počas školení s nami/lektormi a žiakmi, a s budúcimi rovesníckymi mediátormi si vytvorili kvalitnú spoluprácu. Takýmto koordinátorom je odborný alebo pedagogický zamestnanec školy.

Pri každom koordinátorovi nás zaujíma jeho spätná väzba a ako vidí pôsobenie projetku na pôde ich školy aj do budúcna. Za každého, kto projekte vidí význam a pochopil, že zmena im môže pomôcť, sme veľmi vďační a ďakujeme zaň.

Na strednej škole v Žiari nad Hronom je takouto koordinátorkou p. Malatincová Eva a jej feedback je:

“Na začiatku realizácie projektu bola   nízka informovanosť o rovesníckej mediácii. Po objasnení obsahu  daného pojmu sa u žiakov prejavila tendencia k jej pozitívnemu hodnoteniu, uvedomeniu si a identifikácii konkrétnych problémov, ktoré by pomohla v prostredí školy riešiť a k ochote mnohých z nich aktívne sa zapojiť do tejto činnosti ako mediátor. Rovesnícka mediácia môže naučiť riešiť rôzne problémy a konflikty aj neskôr v živote mimo školského prostredia. Myslíme si, že školská mediácia je vhodná pre riešenie konfliktov najmä na stredných školách, pretože žiaci už majú vyvinutý silný vzťah k partnerskému jednaniu a spravodlivosti. Túto skutočnosť aj ochotu a pozitívny postoj mladých ľudí by bolo treba využiť a začať s realizáciou rovesníckej mediácie na školách v oveľa väčšej miere, ako je to teraz. Sme ochotní venovať svoj čas a energiu tejto užitočnej aktivite, ktorá môže byť jedným z alternatívnych spôsobov riešenia výchovných problémov. Mediácia by však mohla byť nápomocná nielen v prípade riešenia rovesníckych problémov, ale aj pri riešení konfliktov medzi pedagógmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, medzi rodičmi a školou, medzi pedagógmi a vedením školy. V tom prípade by sa už prekročili hranice rovesníckej mediácie a išlo by o školskú mediáciu, ktorá postihuje aj ďalšie stránky resp. roviny fungovania v škole.

Podstatným dôvodom pre zavedenie mediácie do škôl je potreba stability a skvalitnenia vzťahov v pedagogickom a žiackom kolektíve a záujem pedagógov poskytnúť žiakom vhodný model pre riešenie konfliktov. Jednoznačne vnímame tento program ako užitočný a predpokladáme  zmeny v správaní žiakov, najmä v ich postojoch ku konfliktom.

Rovesnícka mediácia vedie žiakov k tvorivej reakcii na konflikt, ktorá spočíva v nenásilnej snahe o spravodlivé riešenie konfliktov. Predpokladáme,  že žiaci, ktorí prešli programom rovesníckej mediácie, sa budú snažiť riešiť konflikty vo svojom okolí a využívať získané spôsobilosti najmä v prostredí svojich rovesníkov. “

Eva Malatincová

SŠ Žiar nad Hronom

Ďalšie školy zapojené do projektu

20.10.2021 Stredná škola Žiar nad Hronom

Piate stretnutie rovesníckych mediátorov v Žiari nad Hronom. Piate stretnutie s rovesníckymi mediátormi nám zbehlo naozaj rýchlo. Žiaci radi diskutujú, záleží im na prostredí “klíme”

18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si: Dôveru: “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť

11/2020 SOŠ a Gymnázium Krupina

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril