Feedback od pani Koordinátorky

Koordinátor je dôležitou súčasťou tímu pri rovesníckych mediátoroch.

Je dôležité, aby bol počas školení s nami/lektormi a žiakmi, a s budúcimi rovesníckymi mediátormi si vytvorili kvalitnú spoluprácu. Takýmto koordinátorom je odborný alebo pedagogický zamestnanec školy.

Pri každom koordinátorovi nás zaujíma jeho spätná väzba a ako vidí pôsobenie projetku na pôde ich školy aj do budúcna. Za každého, kto projekte vidí význam a pochopil, že zmena im môže pomôcť, sme veľmi vďační a ďakujeme zaň.

Na strednej škole v Žiari nad Hronom je takouto koordinátorkou p. Malatincová Eva a jej feedback je:

“Na začiatku realizácie projektu bola   nízka informovanosť o rovesníckej mediácii. Po objasnení obsahu  daného pojmu sa u žiakov prejavila tendencia k jej pozitívnemu hodnoteniu, uvedomeniu si a identifikácii konkrétnych problémov, ktoré by pomohla v prostredí školy riešiť a k ochote mnohých z nich aktívne sa zapojiť do tejto činnosti ako mediátor. Rovesnícka mediácia môže naučiť riešiť rôzne problémy a konflikty aj neskôr v živote mimo školského prostredia. Myslíme si, že školská mediácia je vhodná pre riešenie konfliktov najmä na stredných školách, pretože žiaci už majú vyvinutý silný vzťah k partnerskému jednaniu a spravodlivosti. Túto skutočnosť aj ochotu a pozitívny postoj mladých ľudí by bolo treba využiť a začať s realizáciou rovesníckej mediácie na školách v oveľa väčšej miere, ako je to teraz. Sme ochotní venovať svoj čas a energiu tejto užitočnej aktivite, ktorá môže byť jedným z alternatívnych spôsobov riešenia výchovných problémov. Mediácia by však mohla byť nápomocná nielen v prípade riešenia rovesníckych problémov, ale aj pri riešení konfliktov medzi pedagógmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, medzi rodičmi a školou, medzi pedagógmi a vedením školy. V tom prípade by sa už prekročili hranice rovesníckej mediácie a išlo by o školskú mediáciu, ktorá postihuje aj ďalšie stránky resp. roviny fungovania v škole.

Podstatným dôvodom pre zavedenie mediácie do škôl je potreba stability a skvalitnenia vzťahov v pedagogickom a žiackom kolektíve a záujem pedagógov poskytnúť žiakom vhodný model pre riešenie konfliktov. Jednoznačne vnímame tento program ako užitočný a predpokladáme  zmeny v správaní žiakov, najmä v ich postojoch ku konfliktom.

Rovesnícka mediácia vedie žiakov k tvorivej reakcii na konflikt, ktorá spočíva v nenásilnej snahe o spravodlivé riešenie konfliktov. Predpokladáme,  že žiaci, ktorí prešli programom rovesníckej mediácie, sa budú snažiť riešiť konflikty vo svojom okolí a využívať získané spôsobilosti najmä v prostredí svojich rovesníkov. “

Eva Malatincová

SŠ Žiar nad Hronom

Ďalšie školy zapojené do projektu

17.9.2020 ZŠ Ľubochňa

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril