O nás

Organizácia Ave ProsperitA

je  otvorená každému, kto chce pre seba niečo urobiť a chce to najlepšie  pre seba či svojich blízkych.  Vznikla s myšlienkou a presvedčením pomáhať každému, kto o to stojí. Členky a zároveň  lektorky výcvikov pracujú s ľuďmi v rôznych sférach už celé roky a reagujú na potreby ľudí v rôznych oblastiach. Spoločným menovateľom je sám jednotlivec, rodina, ale aj jednotlivec v skupine, či skupina ako taká.

Jednotlivé výcviky sú prispôsobené vo svojich sférach ľuďom z rôznych oblastí: pracovných, súkromných, špecifických.

Preferujeme a uprednostňujeme na stretnutiach zážitkovú formu, pretože práve zažitím si účastníci najviac odnesú, prežijú sami daný výcvik skôr, ako čistou teóriou.

 

Naše výcviky neustále vylepšujeme aj ďalším vzdelávaním lektorov,
v rámci niektorých výcvikov pracujeme na akreditácii, iné sa vyrovnajú kvalite aj bez akreditácie.

Sme tu pre tých, ktorí sa zaujímajú o seba, vlastný sebarozvoj ale aj o tímového ducha.

PRE ĽUDÍ, KTORÍ  CHCÚ ZLEPŠIŤ KVALITU SVOJHO ŽIVOTA 

PhDr. Denisa Morongová, PhD.

Supervízor, Mediátor, facilitátor, lektor, poradkyňa a konzultantka v rodinných a osobných oblastiach a rozvoji.

Lektorovaniu sa venuje v oblasti sociálnopsychologických výcvikov, teambuildingov, riešeniu konfliktov, komunikačnému a osobnostnému rozvoju, sebapoznaniu, posunkovému jazyku pre začiatočníkov, pre jednotlivcov aj skupiny a párovým stretnutiam zábavnými workshopmi.

V Mediácii preferuje riešenie sporov a konfliktov v oblasti rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie.

Je autorkou viacerých publikácii zaoberajúcich sa tématikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, školiteľ bakalárskych prác. Ukončené vzdelanie sociálnej práce má na úrovni PhDr. a momentálne pokračujúca v doktorandskom štúdiu dizertačnou prácou s názvom Sociálne dôsledky postihnutia hluchoslepých osôb. Priebežne sa ďalej vzdeláva v oblasti mediácie,  v právnom minime  v oblasti rodinného práva aj majetkového, občianskeho práva, obchodného a pracovného práva,  metódach práce s rodinou, so skupinou, posunkovom jazyku. Získané akreditované vzdelanie v mediácii, rodinný mediátor, špecializovanom sociálnom poradenstve, sociálnopsychologickom výcviku, manažérovi kvality v sociálnych službách.

 • Mediácia pre život
 • Konflikt ako šanca
 • Mediácia žiackych konfliktov cez Nenásilnú komunikáciu
 • Špecifiká rodinnej mediácie 
 • Ako písať, aby nás čítali v online
 • Akadémia dialógu
 • Náročné situácie a nároční klienti v mediácii
 • Vedenie porád a skupinové rozhodovanie online
 • Vedenie online konferencií a veľkých stretnutí
 • Základný kurz facilitácie stretnutí online
 • Emocionálna inteligencia a jej rozvíjanie na školách
 • Online nástroje na tvorbu a publikovanie (nielen) školského časopisu
 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
 • Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií – Ako napísať dobrý projekt: Karpatská nadácia
 • Rovesnícka mediácia
 • Komunikácia a marketing mimovládnych organizácií: Karpatská nadácia
 • Školská mediácia
 • Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov
 • Kataster nehnuteľností II
 • Rodinná mediácia – akreditované vzdelávanie Rodinného mediátora
 • Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)
 • Aplikovanie “Motivačných rozhovorov” v praxi odborných zamestnancov – Názov záverečnej prezentácie: Stratégia orientovaná na sledovanie problému vychádzajúc z prístupu zameraného na riešenie
 • Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu – Názov záverečnej prezentácie: Pripravenosť a dohodnutie s klientom k zmene
 • Multidisciplinárne intervencie v rozvode I,II,III
 • Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe
 • Zručnosti poradenskej práce s rodičmi, pármi  a rodinou
 • Facilitácia – vedenie stretnutí I. a II.
 • Inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch – Názov programu kontinuálneho vzdelávania: Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch.
 • Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie
 • Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku
 • Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch –  akreditované vzdelanie
 • Transformatívny dialóg – usmerňovanie konfliktov
 • Základy posunkového jazyka
 • Práca s emóciami v poradenskom a terapeutickom procese – akreditovaný Workshop
 • Právne minimum mediátora v oblasti obchodného práva a pracovného práva podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce – seminár
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti občianskeho práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník – seminár
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného majetkového práva podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku – seminár
 • Právne minimum pre mediátora v oblasti rodinného práva podľa Zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a Zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku – seminár
 • Kritické situácie v mediácii rodinných sporov, formálne vyjednávanie a predstieranie
 • Motivácia k výkonu profesie mediátora
 • Zastupovanie detí s duševným postihnutím
 • Skupinová dynamika
 • Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora
 • Manažér kvality v sociálnych službách – Akreditovaný vzdelávací program
 • Syndróm emocionálneho vyhorenia
 • Psychologické hry a manipulácie v spoločnosti v každodennom živote
 • Zážitkové učenie práce so skupinou
 • Predmediačná činnosť v práci mediátora
 • Sociálno – psychologický výcvik –  akreditovaný vzdelávací program
 • Špecializované sociálne poradenstvo – akreditovaný vzdelávací program
 • Výklad k novele zákona o Mediácii
 • Mediácia obchodnoprávnych sporov
 • Mediácia – Odborná príprava mediátora, akreditovaný program

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca a ekonomika. Vysokoškolská pedagogička, ktorá prednáša na katedre spoločenských vied Teologickej fakulty v Košiciach. Autorka viacerých domácich a zahraničných publikácií i odborných štúdií z oblasti sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, supervíziou, poradenstvom. Vedie sociálno-psychologické výcviky študentov. Aktívne vykonáva supervíziu v sociálnych inštitúciách a vedie vzdelávania v rámci programu Škola rodinných financií. Je absolventkou akreditovaných vzdelávaní: Sociálno-psychologický výcvik, Výcvik supervízorov v sociálnej práci, Príprava sociálneho poradcu, Tréning trénerov sociálnych zručností, Facilitácia, Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia, Škola rodinných financií.

 • Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)
 • Multidisciplinárne intervencie v rozvode
 • Práca s terapeutickými kartami
 • Školenie multiplikátorov kampane Bez nenávisti – akreditované vzdelávanie
 • Základy posunkového jazyka
 • Sociálno-psychologický výcvik – akreditovaný vzdelávací program
 • Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Výcvik supervízorov v sociálnej práci – akreditovaný vzdelávací program
 • Škola rodinných financií – NDS
 • Tréning trénerov sociálnych zručností – akreditovaný vzdelávací program
 • Facilitácia – vedenie stretnutí
 • Príprava sociálneho poradcu – akreditovaný vzdelávací program
 • Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe na úseku personálnych činností a odmeňovania – akreditované vzdelávanie
 • Adaptačné prípravné vzdelávanie riadiaceho zamestnanca vo verejnej správe na úseku sociálnych vecí – akreditované vzdelávanie
 • Koordinátor prevencie kriminality – akreditované vzdelávanie
 • ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače – verzia sylabu 4.0
 • Projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov samospráv a učiteľov
 • Problem solving for better health, Inforoma a Dreyfus Health Foundation I., II.
 • Výcvik sociálnych zručností I. (sebapoznávanie, komunikácia)

Ing. Katarína Beganová

 • Komunikácia a marketing mimovládnych organizácií: Karpatská nadácia
 • Rovesnícka mediácia
 • Príprava projektov, fundraising a legislatíva mimovládnych organizácií – Ako napísať dobrý projekt: Karpatská nadácia
 • Projektový manažment v práci s mládežou (modul I)