Projekt školská a rovesnícka mediácia

ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov

Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Projekt bude realizovaný na 6 základných školách v Žilinskom kraji a 6 stredných školách v Banskobystrickom kraji v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti.

Lektori

PhDr. Denisa Morongová   a  Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Výskumný pracovník

doc. Ing. PhDr. Lýdia Lešková PhD.

Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálopatologických javov,
zlepšenie klímy v školách, pokles konfliktov v školách, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z
rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a
neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názorovej rôznorodosti a ľudským právam.

Projekt predpokladá účasť viac 180 žiakov a 300 pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Na
základných školách sa počas projektu do aktivít zapoja žiaci 5. až 8. ročníka, na stredných školách sa
počas projektu sa do aktivít zapoja žiaci 1. až 3. ročníka v počte najmenej dvaja žiaci z triedy. Projekt
bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností vedený dvoma
lektormi. Aktivity majú pomôcť pri vštepovaní dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať
pozitívne aj negatívne informácie, získať poznanie, aké motivačné stimuly sú dôležité pre zlepšenie
klímy v škole, oboznámenie sa s rovesníckou mediáciou na škole.

Na stretnutiach získa žiak poznanie, aké zručnosti môžu jemu a jeho rovesníkom pomôcť riešiť ich
vlastný problém.

Udržateľnosť projektu na školách bude vedená tak, aby sa na školách vyškolili rovesnícki mediátori,
ktorí sami budú schopní svojim rovesníkom pomáhať pri riešení ich problémov a konfliktov na
školách ale aj mimo nich a zároveň budú vedieť spolupracovať s pedagógmi pri riešení konfliktov.

Prebehli prvé školenia s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, ktoré sú prvými stretnutiami na školách v rámci projektu. Na stretnutí sa PZ a OZ oboznámili s projektom, jeho cieľmi a plánovaným priebehom. Získali informácie o možnostiach využitia mediácie v školskom prostredí, o konfliktoch a o možnostiach ako pracovať s konfliktom a v konfliktných situáciách, precvičenie komunikačných zručností, podporu tímovosti, vnímanie rôznych situácii a ich čiastočnú analýzu.

Cieľom je v prostredí školy: