7.12.2021 Spoločné stretnutie SŠ z projektu

Dňa 7.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 4hod stretnutieSŠ v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”

Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 SŠ z Banskobystrického kraja: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Detva, Žiar nad Hronom. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto nám situácia s COVID-19 znemožnila a preto sme boli kreatívni, vynaliezaví a prispôsobili sme si podmienky. Veríme, že budúci rok sa nám ho podarí zrealizovať a spoločne sa tak aj po viac získaných rovesníckych skúsenostiach stretnú žiaci týchto škôl.

Cieľom stretnutia bolo, aby si žiaci škôl odovzdali skúsenosti z projektu ale aj riešených problémov, spoznali nových rovesníckych mediátorov, boli kreatívni pri vytváraní aktivít pre iných, ktorých nepoznajú a vyskúšali si tak zapájanie nových ľudí, nakoľko ich to čaká pri zaškoľovaní si nových rovesníckych mediátorov, aby projekt bol na školách udržateľný a vzájomná pomoc rovesníkom sa stala pre nich prirodzenou súčasťou a predchádzali tak nežiadúcim javom na škole ako je šikanovanie a ďalšie sociálnopatologické javy.

Na začiatku sme si zrekapitulovali projekt, poďakovali sa organizáciám, ktoré nám pomohli projekt zrealizovať a ktorým sa žiaľ nepodarili prísť.

Každá škola si vytvorila vlastnú aktivitu, ktorú si pre ostatné školy pripravili a zapojili ich.

Rovesnícki mediátori diskutovali medzi sebou ale aj menších skupinách a tak nám čas veľmi rýchlo ubehol.

Stretnutí sa zúčastnili aj ich koordinátori a v prípade potreby im mohli byť v menších skupinách nápomocní. Sme radi, že aj napriek komplikáciám sa školy a žiaci zapojili.

Čo si teda pre seba navzájom pripravili?

SŠ Banská Bystrica: Rovesnícki mediátori v Banskej Bystrici si pripravili 5 otázok na sebapoznanie a diskusia prebiehala najskôr v menších skupinách a následne vo väčších.

Gymnázium Banská Štiavnica: rovesnícki mediátori z tejto školy si pripravili v aplikácii Kahoot test, ktorým si prevereli svoje znalosti a po ich zodpovedaní mohli následne diskutovať o položených otázkach a odpovediach. 

SŠ Brezno: rovesnícki mediátori z časového hľadiska svoju aktivitu nestili ale veríme, že dostanú priestor na niektorom budúcom stretnutí

Gymnázium Detva: rovesnícki mediátori si pripravili aktivitu Pravda alebo lož. Každá škola tak povedala príbeh a ostatní mali uhádnuť, kto hovorí pravdu a kto lož.

SŠ Krupina: rovesnícki mediátori si pripravili 3 problémy a formou brainstormingu skupiny diskutovali a hľadali možné riešenia, s ktorými sa potom pred ostatnými podelili. 

SŠ Žiar nad Hronom: si pripravili video a po pozretí položili skupinám otázky, na základe ktorých v menších skupinách diskutovali. 

 

Žiaci stredných škôl vnímajú problémy na školách a chcú sa podieľať na ich riešení. Pomôcť sebe, rovesníkom, pedagógom aj škole. Ako sa ukázalo z prezentovaní rovesníckej mediácie a projektu na školách pred pedagogógmi, pedagógovia sami takúto pomoc uvítajú. Preto veríme, že vytvoria parcitipatívny tím, ktorý si bude vzájomne nápomocný. 🙂

 

 

„Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

 


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

22.9.2020 ZŠ Kvačany

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

3.5.2021 ZŠ Ľubeľa

Druhé stretnutie na tejto škole sme realizovali po viac ako pol roku kvôli situácii s COVID. Ako aj na iných školách kde sme mali dlhšiu

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril