7.12.2021 Spoločné stretnutie SŠ z projektu

Dňa 7.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 4hod stretnutieSŠ v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”

Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 SŠ z Banskobystrického kraja: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Detva, Žiar nad Hronom. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto nám situácia s COVID-19 znemožnila a preto sme boli kreatívni, vynaliezaví a prispôsobili sme si podmienky. Veríme, že budúci rok sa nám ho podarí zrealizovať a spoločne sa tak aj po viac získaných rovesníckych skúsenostiach stretnú žiaci týchto škôl.

Cieľom stretnutia bolo, aby si žiaci škôl odovzdali skúsenosti z projektu ale aj riešených problémov, spoznali nových rovesníckych mediátorov, boli kreatívni pri vytváraní aktivít pre iných, ktorých nepoznajú a vyskúšali si tak zapájanie nových ľudí, nakoľko ich to čaká pri zaškoľovaní si nových rovesníckych mediátorov, aby projekt bol na školách udržateľný a vzájomná pomoc rovesníkom sa stala pre nich prirodzenou súčasťou a predchádzali tak nežiadúcim javom na škole ako je šikanovanie a ďalšie sociálnopatologické javy.

Na začiatku sme si zrekapitulovali projekt, poďakovali sa organizáciám, ktoré nám pomohli projekt zrealizovať a ktorým sa žiaľ nepodarili prísť.

Každá škola si vytvorila vlastnú aktivitu, ktorú si pre ostatné školy pripravili a zapojili ich.

Rovesnícki mediátori diskutovali medzi sebou ale aj menších skupinách a tak nám čas veľmi rýchlo ubehol.

Stretnutí sa zúčastnili aj ich koordinátori a v prípade potreby im mohli byť v menších skupinách nápomocní. Sme radi, že aj napriek komplikáciám sa školy a žiaci zapojili.

Čo si teda pre seba navzájom pripravili?

SŠ Banská Bystrica: Rovesnícki mediátori v Banskej Bystrici si pripravili 5 otázok na sebapoznanie a diskusia prebiehala najskôr v menších skupinách a následne vo väčších.

Gymnázium Banská Štiavnica: rovesnícki mediátori z tejto školy si pripravili v aplikácii Kahoot test, ktorým si prevereli svoje znalosti a po ich zodpovedaní mohli následne diskutovať o položených otázkach a odpovediach. 

SŠ Brezno: rovesnícki mediátori z časového hľadiska svoju aktivitu nestili ale veríme, že dostanú priestor na niektorom budúcom stretnutí

Gymnázium Detva: rovesnícki mediátori si pripravili aktivitu Pravda alebo lož. Každá škola tak povedala príbeh a ostatní mali uhádnuť, kto hovorí pravdu a kto lož.

SŠ Krupina: rovesnícki mediátori si pripravili 3 problémy a formou brainstormingu skupiny diskutovali a hľadali možné riešenia, s ktorými sa potom pred ostatnými podelili. 

SŠ Žiar nad Hronom: si pripravili video a po pozretí položili skupinám otázky, na základe ktorých v menších skupinách diskutovali. 

 

Žiaci stredných škôl vnímajú problémy na školách a chcú sa podieľať na ich riešení. Pomôcť sebe, rovesníkom, pedagógom aj škole. Ako sa ukázalo z prezentovaní rovesníckej mediácie a projektu na školách pred pedagogógmi, pedagógovia sami takúto pomoc uvítajú. Preto veríme, že vytvoria parcitipatívny tím, ktorý si bude vzájomne nápomocný. 🙂

 

 

„Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

 


Warning: Undefined array key 0 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Warning: Undefined array key 1 in /data/1/8/18e6d0de-fdd9-4444-938e-73d3f6219f10/aveprosperita.sk/web/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/acf/tags/acf-text.php on line 33

Ďalšie školy zapojené do projektu

18.6.2021 ZŠ Ľubeľa

Štvrté stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ v Ľubeli. Cieľom stretnutia so žiakmi bolo precvičiť si: Dôveru: “sympatický, empatický, milý, poslucháč, sympatický, dôveryhodny + dôležitosť

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril