31.5.2021 SŠ/Gymnázium Detva

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. AJ keď ide o jednu z menších škôl, stretli sme sa z každej triedy.

Cieľom prvého stretnutia okrem predstavenia projektu bolo zoznámenie sa, určení si pravidiel:

  • “komunikácia, porozumenie, empatia, úcta, rešpekt, počúvať, ochota prispôsobiť, slušnosť, vnímavosť, viac priestoru na spoznanie, chápavý, spoľahlivý”

Ako vidia spoluprácu v tíme: “disciplinovaný, zohratý, trénovaný, každý si je rovný, spolupatričnosť, spolupráca, prispôsobivý, sústredený, komunikácia, synchronizácia, trénovaný, fyzicky zdatný”

Prekážky v tíme: “chýba člen, chýba disciplína, ego, nesústredený, nespolupráca, konflikt, zranenie, neprispôsobivý, sebecký, improvizácia, narážanie, chyba, náročnejšie”

Tréner: “motivácia, povzbudiť, zorganizovať, spravodlivý, nestranný, rozhľadený, podpora kolektívu, organizátor, trpezlivosť, perfekcionalista, spravodlivý, autorita, rešpekt”,

Komunikácia: “vtedy náročnejšie, s úctou, rešpektom, viac osobne, jednoduchšie, neboli skratky, teraz viac vulgarizmov, cudzie výrazy, odborné výrazy, on line”

Komunikácia v konflikte: “pohľady, gestá, arogantný postoj tela, zazeranie, mračenie, znervóznejú, neposedný, bez pohľadu, veselý, nie sú podráždený, nezazerajú, podanie rúk, vyhýbanie”,

Na základe videí sme si rozobrali čo sme z pozorovali z deja:

  • “spolupráca, ochota pomôcť, súdržnosť kolektívu, spolu sú silnejší ako jeden, jeden čo šikanuje, jedna obeť, vzájomná pomoc, nenechali ho, slabší v konflikte a skupina ho nenechala, vždy je jedna obeť, všade sú problémy, pomoc ľudí, podpora, 1 zorganizoval, šikanátor vyberá slabších
  • šikana = neustále útočenie, na slabšieho, to čo je nepríjemné, aká je miera”,

Vyslovenie vlastných očakávaní:

  • “očakávam, že sa zlepším v tejto oblasti a budem viac vnímať problémy, väčšia vnímavosť okolia, komunikatívnosť, aktívnejší postoj pri konfliktoch (riešenie, pomoc pri riešení), lepší prístup k riešeniu problémov, nejednať impulzívne, väčšie odhodlanie, nevyužívať – resp. nepohltiť sa ťažkými emóciami, zlepšenie komunikácie, lepšie vyjasnenie si veci, že budem vedieť pomôcť v rôznych situáciách, že sa naučím lepšie komunikovať ľuďmi, komunikatívnosť, od seba očakávam že  sa lepšie naučím chápať konflikty medzi ľuďmi, dokážem ich riešiť resp. pomôcť pri ich riešení, naučím sa vyjadriť svoj názor poprípade pracovať s názormi iných ľudí, naučiť sa lepšie riešiť problémy, aby som vedel porozumieť problémom, zlepšenie komunikácie, budem vedieť pomôcť riešiť konflikty, vo svojom okolí, budem lepšie riešiť konflikty s druhými, budem vedieť lepšie komunikovať s ľuďmi, pozornejšia voči statným, naučím sa neodsudzovať ostatných kvôli prvému dojmu, budem lepšie reagovať na svoje alebo problémy iných, zlepšenie komunikácie, porozumenie spolužiakom / okoliu, ich správaniu, pomôcť riešiť konflikty”
  • Od pedagógov: “aby nás podporovali, dôvera, pomoc s problémami, ktoré by som sama nevedela vyriešiť, pochopenie nášho názoru, pochopenie názorov, pochopenie nášho problému, otázky, aby nám ako žiakom viac dôverovali, zlepšenie komunikácie, pochopenie študentov a ich problémov, očakávam že kedykoľvek by som potrebovala bol by mi nablízku resp. by mi vedel poradiť alebo pomôcť s riešením problému, viac porozumenia ku žiakom, viac porozumenia, podpora, pomoc pri riešení konfliktov, zblíženie sa so študentmi, budú sa pozerať na veci z pohľadu študentov aby lepšie pochopili situáciu, ak by potrebovali poradiť sa s nami, dohodnúť sa s nami, pochopiť že žiaci majú aj iné predmety, rozprávanie, kompromisy / dohoda, pochopenie”

Aktívne sme počúvali, diskutovali, argumentovali, … . Na stretnutí sme využívali rôzne aktivity, ktoré nám pomáhajú v podporovaní zručností a schnopností, v rozdoberaní situácií z rôznych uhlov pohľadu, dávajú nám priestor na vyjadrenie vlastného názoru atď.

Ďalšie školy zapojené do projektu

23.9.2020 ZŠ Hybe

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril