11/2020 Gymnázium Detva

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len v prevencii ale aj pomôcť žiakom a zamestnancom do budúcna. V rámci projektu prvé stretnutie v Školskej a rovesníckej mediácii ako nástroji prevencii šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov prebieha s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Vzhľadom na situáciu s  COVID, muselo prvé stretnutie z 6 hod prezenčného stretnutia prebehnúť 4hod online a zvyšné dve hodiny interaktívne prebehnú prezenčne keď to situácia dovolí.

Projekt má podporiť ich komunikáciu, prevenciu daných javov, posilniť tímovosť a všetky aspekty, ktoré sme spomenuli hneď v úvode o projekte. Zamestnancov škôl oboznamujeme o celej školskej a rovesníckej mediácii v projekte, ako a s kým bude projekt prebiehať, pre koho je dôležitý, ako vedieme udržateľnosť projektu na školách a zároveň s nimi preberieme výber žiakov do projektu. Pre úspešnosť projektu je ich podpora žiakov je dôležitá a ich vlastné vzdelávanie v danej oblasti im môže pomocť tak v súkromnom ako aj profesnom živote. Odporúčame prečítať si celkové zameranie projektu hneď v úvode.

Online školenia sa zúčastnilo celkovo 9 pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Škola zverejnila  na svojej web stránke: https://gymdt.edupage.org/text/?text=text/text9&subpage=1

Napriek tomu, že situácia týchto dní nás núti pracovať na diaľku len prostredníctvom Internetu, veríme, že už čoskoro sa zase všetci, učitelia aj žiaci stretneme v škole. Aj v tejto neľahkej situácií sa naša škola zapojila do projektu ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’,  a naši pedagógovia sa zúčastnili už prvého vzdelávania. Teraz sa plánujú stretnutia so žiakmi, ktoré by mali byť od januára 2021. Ich cieľom je prehĺbiť komunikačné a sociálne zručnosti. Aktivity majú pomôcť pri prejavení dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať pozitívne i negatívne informácie, získať motivačné stimuly na zlepšenie klímy v škole a oboznámiť sa s rovesníckou mediáciou na škole.

Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Ďalšie školy zapojené do projektu

13.9.2021 SŠ v Žiari nad Hronom

Tretie stretnutie rovesníckych mediátorov na SŠ v Žiari nad Hronom. Ako to máme s emóciami a k čomu nám pomáha sa o nich rozprávať, dávať

21.09.2020 ZŠ Zarevúca Ružomberok

Prvé stretnutie so žiakmi prebiehalo v 4 hodinovom interaktívnom stretnutí. V tejto zostave sa stretli prvý krát, preto stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa,

28.6.2021 Gymnázium Banská Štiavnica

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na Gymnáziu v Banskej Štiavnici z rôznych tried. Cieľom prvé stretnutia budúcich rovesníckych mediátorov bolo určiť si pravidlá v tíme

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií