3.12.2021 Články v odbornom časopise Direktor.sk

 https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania-a-dalsich-socialno-patologickych-javov.m-1203.html

a

https://www.direktor.sk/sk/skolska-mediacia/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia-ako-nastroj-prevencie-sikanovania.d-1752.html

Na začiatku projektu bola myšlienka podporiť školy a dať im príležitosť zapojiť sa do prevencie a zdravšieho prostredia. Myšlienka občianskeho združenia Ave Prosperita sa pretavila do plánu, plán do projektu s názvom Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov. Vnímame, že aj u pedagogických zamestnancov a žiakov existuje možnosť na zlepšenie sa v riešení konfliktov aj bez toho, aby sa vzťahy polarizovali. Ponúkli sme priestor, ako sa možno na konflikt pozrieť inak, brať ho ako súčasť života. Veríme, že nadobudnuté zručnosti a vedomosti zo stretnutí využijú žiaci aj pedagógovia v pracovnom aj osobnom živote. V príspevku ponúkame výstup z projektu.

Cieľom projektu bolo naučiť budúcich rovesníckych mediátorov z rôznych tried pomocou tréningov mediačným zručnostiam, ktoré im pomôžu v samostatnosti, ale aj v kolektívnej schopnosti riešiť konflikty medzi rovesníkmi. Na stretnutiach sme vnímali dynamiku skupiny a ponúkali aktivity, ktoré mali žiakov priviesť k rozvoju aktívneho počúvania, k pozorovaniu okolia, ale aj k nadobudnutiu zručností, ako zasiahnuť v prípade konfliktu, ako rozoznať šikanovanie a ako predchádzať sociálno-patologickým javom. Rozvíjali sme verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, učili klásť otázky, prejavovať záujem, vyjadrovať vlastný názor, ale aj ponechať druhým priestor vyjadriť sa a vzájomne si situácie rozobrať. V rámci prevencie šikanovania a ďalších sociálno-patologických javov sme žiakov viedli k vzájomnej tolerancii, k zníženiu nenávistných prejavov, k zachovaniu si práv, aj rovnakého zaobchádzania. Rozvíjali sme dôveru, zodpovednosť, vzájomnú úctu a rešpekt. Inšpiráciou nám boli aktivity z viacerých literatúr (napr. Bajzíková, K. ed., 2016; Bieleszová, D., 2017; Hart, S., Hodson, V.K. 2020; Gajdošová, E., 2015;  Ondrušek, D., Zorád.,L., Fialová, Z., 2020;  Pearsonová, S., 2014; Plummer, D.M., 2019), ktoré sme prispôsobovali potrebám našej cieľovej skupiny.

Žiakov v školách sme na stretnutiach viedli tak, aby bol projekt udržateľný aj po skončení projektu. Skupina rovesníckych mediátorov sa tak môže stať súčasťou školy aj v budúcnosti. Rovesnícki mediátori prirodzene odovzdajú svoje mediačné zručnosti mladším „kolegom“, a tak zabezpečia náhradu za seba aj po ich odchode zo škôl. Zároveň bolo dôležité, aby aj pedagogický tím vedel pracovať s konfliktom a uchopil ho čo najrozumnejšie v rámci vzťahov medzi kolegami, rodičmi a pedagógmi, ale aj medzi žiakom a pedagogickým zamestnancom. Stretnutia ponúkali viaceré príležitosti a súčasne pomáhali v sebarozvoji žiakom aj pedagógom. Napriek mnohým povinnostiam sa školy do projektu zapojili a umožnili svojim žiakom byť spoluzodpovednými za zlepšovanie klímy v školskom prostredí

Trvanie projektu a jeho význam

Do projektu bolo zapojených 6 základných škôl zo Žilinského kraja a 6 stredných škôl z Banskobystrického kraja, čo predstavuje približne 200 žiakov a viac ako 2/3 pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl. Projekt mal trvanie 18 mesiacov a skončil v decembri 2021. Počas tohto obdobia sme na 12 školách zrealizovali 60 stretnutí so žiakmi a 24 stretnutí s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl. Každé stretnutie sme prispôsobovali skupine a pripravovali ho individuálne. Lektorky viedli po každom stretnutí dlhé rozhovory, rozoberali situácie, zamýšľali sa nad dianím, pracovali na aktivitách potrebných pre tú ktorú cieľovú skupinu v konkrétnej škole. Aktivity sme vyberali podľa potrieb skupiny, rovnako dôležité bolo zrealizovanú aktivitu so skupinou aj rozobrať.

Je dôležité dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru, podporovať diskusiu, dopriať im čas, aby sami nachádzali riešenia a nepodsúvať im to, čo ako správne považujeme my, dospelí.

Na stretnutiach chlapci aj dievčatá spolu diskutovali, rozoberali rôzne situácie, analyzovali rôzne možnosti riešení konfliktných situácií, zamýšľali sa nad vlastnými rozhodnutiami a dopadmi týchto rozhodnutí na ich život a život ľudí, ktorých sa konflikt môže týkať. Viedla ich túžia niečo dokázať, vyjadrovať vlastný názor, byť vypočutý, zlepšiť prostredie školy, riešiť problémy, pomôcť sebe, svojim rovesníkom aj pedagógom. Prepájali sme teóriu s praxou. Žiakom sa v priebehu tréningových aktivít podarilo odhaliť šikanovanie. Na sprostredkovanie dôležitých informácií, ale aj pre získanie podpory, pomoci používajú rôzne prostriedky, napr.:

 • rozhlas, nástenky, vytvorené odznaky, príspevky na sieťach, niektorí rovesnícki mediátori si zriadili vlastný email, fb stránku, prostredníctvom ktorej sa chcú k spolužiakom priblížiť.

V súčasnej dobe, ktorá je poznačená pandémiou, sa stretávajú, rozoberajú a riešia konflikty na školách aj prostredníctvom online priestoru. Vedenia škôl plánujú pre pedagogických zamestnancov také vzdelávania, ktoré sú zamerané na konkrétne oblasti riešenia konfliktov a zvládanie záťaže. Školám poskytujeme poradenstvo a podporu pri riešení konfliktov a podpore zručností rovesníckych mediátorov.

Koordinátor školskej mediácie

Koordinátor školskej mediácie je pedagogickým alebo odborným zamestnancom školy. Je súčasťou tímu pri implementovaní programu rovesníckej mediácie. Je prizývaný na každé tréningové stretnutie. Je dôležitou súčasťou podpory rovesníckych mediátorov, ich vzájomnej spolupráce, koordinuje aktivity v škole, v diskusii pomáha reflektovať rôzne uhly pohľadu na zručností žiakov. Mal by to byť človek, ktorý má medzi žiakmi dôveru a disponuje pozitívnou energiou.

Vyjadrenia koordinátorov projektu k jeho realizácii

Vyjadrenie 1: Radka Almanová, pedagóg, ZS Liptovský MikulášP

Projekt školská a rovesnícka mediácia je pre mňa ako koordinátorku na našej škole veľkou výzvou. Naša škola už nejeden raz bojovala s mnohými problémami ako sú šikanovanie, nesprávna komunikácia atď. Som veľmi rada, že získam poznatky v tejto oblasti. Pre našu skupinu žiackych mediátorov boli Vaše školenia zaujímavé, inovačné preverili ich vodcovské schopnosti atď.

Vyjadrenie 2: Matej Mika, pedagóg, ZŠ Ľubeľa 

Projekt je to super aktuálny a nadšenie budiaci, hlavne podpora samostatnosti, čo je u mnohých žiakov nedostatkovým tovarom. Školenia boli super (sú to naozaj veci do života), je vidieť, že viete čo robíte. U niektorých žiakov som mal pocit, že by ešte nejaké to školenie prijali, aby nabrali trochu viac istoty, ale to je skôr individuálne.

Vyjadrenie 3: Eva Malatincová, pedagóg SŠ, Žiar nad Hronom 

Myslíme si, že školská mediácia je vhodná pre riešenie konfliktov najmä na stredných školách, pretože žiaci už majú vyvinutý silný vzťah k partnerskému jednaniu a spravodlivosti. Túto skutočnosť aj ochotu a pozitívny postoj mladých ľudí by bolo treba využiť a začať s realizáciou rovesníckej mediácie na školách v oveľa väčšej miere, ako je to teraz. Sme ochotní venovať svoj čas a energiu tejto užitočnej aktivite, ktorá môže byť jedným z alternatívnych spôsobov riešenia výchovných problémov. Mediácia by však mohla byť nápomocná nielen v prípade riešenia rovesníckych problémov, ale aj pri riešení konfliktov medzi pedagógmi navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, medzi rodičmi a školou, medzi pedagógmi a vedením školy. V tom prípade by sa už prekročili hranice rovesníckej mediácie a išlo by o školskú mediáciu, ktorá postihuje aj ďalšie stránky resp. roviny fungovania v škole. Podstatným dôvodom pre zavedenie mediácie do škôl je potreba stability a skvalitnenia vzťahov v pedagogickom a žiackom kolektíve a záujem pedagógov poskytnúť žiakom vhodný model pre riešenie konfliktov. Jednoznačne vnímame tento program ako užitočný a predpokladáme zmeny v správaní žiakov, najmä v ich postojoch ku konfliktom. Rovesnícka mediácia vedie žiakov k tvorivej reakcii na konflikt, ktorá spočíva v nenásilnej snahe o spravodlivé riešenie konfliktov. Predpokladáme, že žiaci, ktorí prešli programom rovesníckej mediácie, sa budú snažiť riešiť konflikty vo svojom okolí a využívať získané spôsobilosti najmä v prostredí svojich rovesníkov.

Predstavenie rovesníckych mediátorov pedagogickému tímu na záverečnom stretnutí

Uchopenie záverečného stretnutia so žiakmi bolo individuálne na základných školách aj na stredných školách. Žiakom stredných škôl sme dali priestor, aby sa sami ako rovesnícki mediátori predstavili pedagógom, aby svojím vlastným spôsobom dali vedieť o sebe, o tom,  že im záleží na klíme školy a že chcú zmenu k lepšiemu v rovine vzťahov. Rovesnícki mediátori si sami zvolili texty, štýl, formu prestavenia sa. Vzhľadom na Covid 19 do polovice novembra predstavovanie sa stihli rovesnícki mediátori štyroch stredných škôl. Každé predstavenie sa trvalo približne 20 min. Rovesnícki mediátori dali pedagógom priestor na diskusiu, kladenie otázok. Poradili si s tým úžasne a vyslúžili si ich potlesk a uznanie. Pedagógovia konštatovali, že takúto pomoc na školách uvítajú. Výhodou rovesníckych mediátorov je, že hovoria jazykom svojich rovesníkov a sú samostatní. Pred stretnutím sme vnímali ich nervozitu, rovesnícki mediátori si pýtali od nás rady, ako svoje predstavenie čo najlepšie zvládnuť, pretože im na tom záležalo. Naša odpoveď bola: „Buďte sami sebou a Vaši pedagógovia to ocenia.“

Situácia s pandémiou Covid 19 značne ovplyvnila realizovanie projektu na školách. Väčšinu stretnutí sa nám podarilo realizovať prezenčne, niektoré však museli byť aj online. Osobný kontakt pri realizovaní aktivít najmä so žiakmi vnímame ako dôležitý, preto sme sa rozhodli počkať na vhodné obdobie. Aj keď sa trvanie projektu na každej škole predĺžilo na viac ako rok, aj vďaka tomu sme mali možnosť vidieť individuálne osobné pokroky žiakov s odstupom času. Takýto pokrok zaznamenali aj koordinátori školskej mediácie.

Projekt, ktorý sme realizovali má aj svoju výskumnú časť. Priblíži nám situáciu na školách, ako ju vnímajú pedagógovia aj žiaci pred realizovaním projektu, ale aj na jeho konci po nadobudnutí vedomostí, zručností, návykov a skúseností. Školy tému rovesníckej mediácie uchopujú individuálne, niektorí sa viac zamerajú na prevenciu, niektorí na samotné riešenie konfliktov.

Rovesnícki mediátori za dôležité považujú vytvorenie dôvery, možnosť zdôveriť sa, vyjadriť vlastný názor, naučiť sa akceptovať rôzne názory, byť vypočutý, poznávanie vlastných emócií, ale aj emócií druhých, viac si všímať a byť k sebe pozornejší, empatickejší.

Spätná väzba rovesníckych mediátorov k projektu

 • Rovesnícka mediácia je veľmi dobrá a pomôže zlepšiť situáciu na školách tým, že bude vznikať menej konfliktov, predíde sa šikane a budeme si vedieť riešiť konflikty sami, aby sa škola stala lepším prostredím pre žiakom aj učiteľov. SŠ, Banská Bystrica
 • Podľa mňa nám mediácia pomáha aj v osobnom živote. Vieme ako komunikovať, prejaviť emócie alebo sa vyjadriť. Viac si všímame ľudí v okolí a slabších. Vieme iné spôsoby, ako dosiahnuť, aby mi ľudia dôverovali. Máme väčšiu iniciatívu pomôcť. Viac nám záleží, aby sa všetci vyjadrili k veci, môžeme otvoriť oči iným. Naučili sme sa, ako sa dohodnúť a vieme ako reagovať pri konfliktoch. Simona, 3. ročník, SŠ Banská Bystrica
 • Som rád, že na Slovensku niečo takéto funguje, a že sú ľudia, ktorých to baví. Je to dôležité pre rozvoj mladých ľudí na Slovensku. Zistil som, že sa mám na ľudí pozerať inak a niektorí žiaci našej školy sú iní (lepší), ako som si myslel. Tretiak, SŠ Žiar nad Hronom
 • Základom úspešného riešenia konfliktov je chladná hlava, správna komunikácia a vypočutie si názorov obidvoch strán. Základom úspechu je nebáť sa a veriť si. Konflikty vždy boli a vždy budú, ale môžete ich prerušiť. Držím palce. Dušan, 4. ročník, SŠ Žiar nad Hronom
 • Rovesnícka mediácia je podľa mňa veľmi super vec lebo v dnešnej dobe sa strašne veľa uzatvára do seba a stáva sa potom veľa tragédií, je veľa konfliktov, zlých vzťahov. Chcela by som povedať, aby sa nebáli, vyjadrili svoje pocity, navzájom si pomáhali a podporovali sa, nehanbili sa povedať čo si myslia aj keď je to negatívne, aby sa spájali, spolupracovali. Natália, 3. ročník, SŠ Krupina
 • Pred tým ako som prišla, som nebrala tak na vedomie všetko, čo sa deje okolo nás. Nevedela som sa vyjadrovať a nevedela by som komunikovať v tejto oblasti tak, ako viem teraz. Teraz mám dosť veľkú predstavu o tom, ako hľadať riešenie a ako pokračovať či už s jednotlivcom/skupinou. Ďakujem. Viky, 4. ročník SŠ, Krupina
 • Na každej škole je to podľa mňa potrebné, lebo na každej škole sú problémy. Tomáš, 9. ročník, ZŠ Kvačany
 • Nie je to povinné, a to je podľa mňa dobré, lebo potom sú tu iba takí ľudia, čo o to stoja, a to znamená, že sú tu dobrí mediátori. Naučili sme sa vnímať, počúvať ľudí, spolupracovať, pomáhať druhým.“ Zuzka, 8. ročník ZS Kvačany
 • Keď dieťa bude mať problém, tak mu môžeme pomôcť. Budeme vedieť, ako sa zachovať, aby sme nezranili ani jednu stranu. Je to dobré, aby sme sa nebáli povedať, keď nám niekto robí zle. Môžeme tieto veci naučiť menších. Tánička, 6. ročník, ZŠ Kvačany
 • Vždy na konci sme si aktivitu rozobrali a uvedomili sme si, že aj v obyčajnej hre je nejaká pointa a niekedy to môže byť v skupine ťažké.  Karolína, 9. ročník, ZŠ Kvačany
 • Som typ človeka, ktorý viac pozoruje. Mediácia je dôležitá vo veľa bežných situáciách. Ja ju skôr využijem pri vlastných problémoch. Tobias, 9. ročník, ZŠ Kvačany
 • Naučila ma riešiť konflikty s chladnou hlavou. Násilie nič nerieši, všetko sa dá odkomunikovať. Namiesto hádania sa je lepšie sa dohodnúť. Viac sa zaujímať a všímať si druhých. Na začiatku som sa chcel len uliať z hodín, no potom som zistil, že sa tu niečo nové a zaujímavé dozviem a naučím. Chcel by som ešte viac zlepšiť v tom, ako spolupracovať v kolektíve, ako riešiť problémy. Naučil som sa, ako porozumieť druhým, pracovať s ľuďmi, menej skákať do rečí a akceptovať názor druhých. Jano, 3. ročník, SS Brezno
 • Rovesnícka mediácia mi dala nielen to, ako komunikovať, robiť kompromisy, ale aj čo je to aktívne počúvanie, aká dôležitá je dôvera a ako ťažko sa získava. Komunikovať s úplne cudzími ľuďmi mi robilo v celku problém a aj vďaka nej som pochopil, aké dôležité je komunikovať.  Miňo, 4. ročník, SS Brezno
 • Chcela by som, aby sa rešpektovali medzi sebou a komunikovali viac. Naučila som sa počúvať ostatných ľudí a akceptovať ich názory. Dúfam, že budúci mediátori budú empatickí. Daniela, 3. ročník SS, Brezno
 • Zo začiatku mi to prišlo ako uvoľnenie zo školy. Potom som zistil, že je to užitočné pre celú školu. Bude to pomoc pre pedagógov. Treba si vypočuť aj druhých problém. Rozmýšľať nad rozhodnutiami. Ukázať empatiu, aby vedeli, že nie sú na všetko sami. Ukázať, že sme tu pre celú školu. Ondrej, 3. ročník SŠ, Brezno
 • Teraz sa im už vyhýbať nebudem, ale budem sa ich snažiť riešiť. Damien, ZŠ Ružomberok
 • Myslím si, že keby som sa nezapojil do tohto projektu, nesnažil by som sa riešiť problémy. Určite treba zapájať viac ľudí, žiakov, aby sme sa vyvarovali šikane. Je to potrebné, myslím si, ale aj v nižších ročníkoch, lebo menšie deti väčšinou ani nevedia, že sa jedná o šikanu. Rebeka, ZŠ Ružomberok
 • Existuje mnoho spôsobov, ako riešiť konflikty alebo problémy. Podľa môjho názoru je spolupráca, komunikácia a hlavne hľadanie kompromisov v rovesníckej mediácií dôležitá. Taktiež je dôležité klásť otázky a vedieť medzi sebou komunikovať. Eliška, Gymnázium Detva
 • Každý sme iný a každý má iné názory, postoje, a že je naozaj dôležité počúvať názory iných a v prípade potreby pomôcť a poradiť osobe, ktorá to v danej chvíli potrebuje. Zistila som, že konflikty sa dajú riešiť mnohými spôsobmi, a že kľúčom k riešeniu problému je práve komunikácia. Daniela, Gymnáziu Detva
 • Rovesnícka mediácia mi pomohla pozerať sa na rôzne situácie ľudí z rôznych uhlov. Naučila som sa vnímať situácie aj reakcie ľudí viac empatickejšie. Naučila som sa, ako postupovať pri konfliktoch nestranne a tak, aby sa poriadne vyjadrila každá strana. Daniela, Gymnázium Detva
 • Myslím si, že je dôležite komunikovať a zaujímať sa o problémy druhých, keď ich niečo trápi. Myslím, že by vtedy to človek nemal držať v sebe, ale že by to mal dať von do spoločnosti. A keď nie sú tieto veci ako problémy, konflikt , šikana a iné javy v skupine, v spoločnosti, tak je v spoločnosti aj lepšia atmosféra a aj sa tam lepšie pracuje. Matúš, Gymnázium Detva

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

LITERATÚRA:

 1. BAJZÍKOVÁ, K. ed., 2016. Riešenie konfliktov v rozvojom kontexte. Trnava: PDCS. 2016. 256s. ISBN 978-80-89563-43-2.
 2. BIELESZOVÁ, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017. 272s. ISBN 978-80-8168-735-8.
 3. HART, S., HODSON, V. K. 2020. Bezpečená trieda. Metodika na riešenie konflitkov a rozvíjanie vzťahov. Bratislava: CENADA. 2020. 248s. ISBN 978-80-973673-0-5.
 4. GAJDOŠOVÁ, E. 2015. Školská psychológia a školský prsychológ pre 21. storočie. 1. vydanie. Žilina: EUROKODEX, 2015. 248s. ISBN 978-80-8155056-0. 
 5. ONDRUŠEK, D. – ZORÁD, L. – FIALOVÁ, Z. 2020. Polarizácia na školách. Metodická príručka pre učiteľov a vedenie základných a stredných škôl. Trnava: PDCS. 2020. 93s. ISBN 978-80-89563-55-5.
 6. PEARSONOVÁ, S. 2014. Nástroje pre občianstvo a život. Pravidlá spolužitia a životné zručnossti. 1vyd. Bratislava: Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku. 2014. 281s. ISBN 978-80-971603-0-2.
 7. PLUMMER, D. M. 2019. Hry pro zvládaní hněvu. Cvičení a hry pro děti 5-12 let. 1. vyd. Praha: Portál, s r.o. 2019. 142 s. ISBN 978-80-262-1507-3.

Ďalšie školy zapojené do projektu

5.11.2021 ZŠ Zárevúca Ružomberok

Posleené piate stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ Zárevúca. Piate stretnutie sme so žiakmi ZŠ pre zhoršenú situáciu s COVID-19 museli realizovať online. Využili sme stretnutie naplno

29.9.2021 Gymnázium Detva

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na gymnáziu v Detve. Čo by ste s tým mohli robiť? Aké roly môžete mať?– “Musí to niekto posúvať, posudzovateľ,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril