21.8.2020 Spojená SŠ Banská Bystrica

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len v prevencii ale aj pomôcť žiakom a zamestnancom do budúcna. V rámci projektu prvé stretnutie v Školskej a rovesníckej mediácii ako nástroji prevencii šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov prebieha s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Projekt má podporiť ich komunikáciu, prevenciu daných javov, posilniť tímovosť a všetky aspekty, ktoré sme spomenuli hneď v úvode o projekte. Zamestnancov škôl oboznamujeme o celej školskej a rovesníckej mediácii v projekte, ako a s kým bude projekt prebiehať, pre koho je dôležitý, ako vedieme udržateľnosť projektu na školách a zároveň s nimi preberieme výber žiakov do projektu. Pre úspešnosť projektu je ich podpora žiakov je dôležitá a ich vlastné vzdelávanie v danej oblasti im môže pomocť tak v súkromnom ako aj profesnom živote. Odporúčame prečítať si celkové zameranie projektu hneď v úvode.

Zverejnila škola na svojej web stránke: https://sos-podnikaniebb.edupage.org/news/#

Naša SŠ a všetky jej zložky: SOŠ automobilová, SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania sa 21.08.2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA, zapojili do projektu, ktorú OZ organizuje a realizuje. Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí, bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na škole.  Do daného projektu sa okrem našej školy zapájajú aj ďalšie školy a to 6 ZŠ v Žilinskom kraji a 6 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Celý projekt trvá v období od 1.7.2020 do 31.12.2021. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálnopatologických javov, na zlepšenie klímy v škole, na pokles konfliktov na škole, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názornej rôznorodosti a ľudským právam. Zapojení pedagógovia a odborní zamestnanci absolvovali prvé stretnutie – prvé školenie, vedené dvomi lektorkami, pani PhDr. Denisou Morongovou a Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou Juríkovou. Koordinátorkou projektu na škole a prítomnou všetkých stretnutí s lektormi a žiakmi je výchovná poradkyňa Mgr. Nina Matušovová. Škola by chcela školskou a rovesníckou mediáciou naplniť ciele projektu na škole a podporiť projekt prieskumom, ktorý bude pre porovnanie uskutočnený dotazníkovou formou na začiatku a pri ukončení projektu na škole s pedagógmi a žiakmi. Zúčastnení pedagógovia a odborní zamestnanci už pri tomto prvom stretnutí vypísali prvé úvodné dotazníky a spolu s lektorkami zážitkovou formou okrem teórie, kde sa dozvedeli, čo sú ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, niečo o mediácii ako prevencii, o rovesníckej mediácii pre žiakov, absolvovali aj prvé hry, kde sa dozvedeli niečo o tímoch, ich konfliktoch, o tom, čo je pre fungovanie úspešného tímu dôležité, a mnoho iných vecí. Veríme, že po ukončení daného projektu na našej Spojenej škole budú odbremenení pedagógovia od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi a naši žiaci si vytvoria dobre fungujúce tímy. V tímoch budú dosahovať dané ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, budú vedieť riešiť spory, konflikty, budú sa snažiť zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, deti na našej škole budú chránené pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy, naučia sa vnímať, rešpektovať názory druhých, naučia sa kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii, budú nápomocní pri odhaľovaní šikanovania a dané skúsenosti si budú navzájom odovzdávať z generácie na novú prichádzajúcu generáciu žiakov našej školy. Spolu pedagógovia, odborní zamestnanci a žiaci budú fungovať a tvoriť jeden veľký tím spolupracovníkov, ktorí budú prispievať k príjemnej školskej atmosfére. Touto formou by sme sa chceli pani lektorkám poďakovať, že v spolupráci s vedením našej školy umožnili všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem sa zúčastniť na danom projekte dostali možnosť a využili ju. ĎAKUJEME.

Mgr. Nina Matušovová, výchovná poradkyňa SOŠ automobilovej a SOŠ podnikania

Ďalšie školy zapojené do projektu

6.11.2021 Feedback od koordinátorky na škole

Základná škola Zárevúca Koordinátor je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý tvorí so žiakmi tím a je počas každého nášho stretnutia s nimi. Je dôležitou

15.11.2021 Spätná väzba od koordinátorky

Koordinátor na škole je pedagogický zamestnanec, ktorý bude aj po skončení projektu žiakom – rovesníckym mediátorom nápomocný a tvorí s nimi tím. Je dôležitou súčasťou

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici. Cieľom tohoto stretnutia bol tréning emócií: ” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia,

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril