21.8.2020 Spojená SŠ Banská Bystrica

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len v prevencii ale aj pomôcť žiakom a zamestnancom do budúcna. V rámci projektu prvé stretnutie v Školskej a rovesníckej mediácii ako nástroji prevencii šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov prebieha s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Projekt má podporiť ich komunikáciu, prevenciu daných javov, posilniť tímovosť a všetky aspekty, ktoré sme spomenuli hneď v úvode o projekte. Zamestnancov škôl oboznamujeme o celej školskej a rovesníckej mediácii v projekte, ako a s kým bude projekt prebiehať, pre koho je dôležitý, ako vedieme udržateľnosť projektu na školách a zároveň s nimi preberieme výber žiakov do projektu. Pre úspešnosť projektu je ich podpora žiakov je dôležitá a ich vlastné vzdelávanie v danej oblasti im môže pomocť tak v súkromnom ako aj profesnom živote. Odporúčame prečítať si celkové zameranie projektu hneď v úvode.

Zverejnila škola na svojej web stránke: https://sos-podnikaniebb.edupage.org/news/#

Naša SŠ a všetky jej zložky: SOŠ automobilová, SOŠ elektrotechnická a SOŠ podnikania sa 21.08.2020 v spolupráci s OZ Ave ProsperitA, zapojili do projektu, ktorú OZ organizuje a realizuje. Projekt: ,,Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí, bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na škole.  Do daného projektu sa okrem našej školy zapájajú aj ďalšie školy a to 6 ZŠ v Žilinskom kraji a 6 stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Celý projekt trvá v období od 1.7.2020 do 31.12.2021. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálnopatologických javov, na zlepšenie klímy v škole, na pokles konfliktov na škole, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názornej rôznorodosti a ľudským právam. Zapojení pedagógovia a odborní zamestnanci absolvovali prvé stretnutie – prvé školenie, vedené dvomi lektorkami, pani PhDr. Denisou Morongovou a Mgr. Ing. Zdenkou Matulovou Juríkovou. Koordinátorkou projektu na škole a prítomnou všetkých stretnutí s lektormi a žiakmi je výchovná poradkyňa Mgr. Nina Matušovová. Škola by chcela školskou a rovesníckou mediáciou naplniť ciele projektu na škole a podporiť projekt prieskumom, ktorý bude pre porovnanie uskutočnený dotazníkovou formou na začiatku a pri ukončení projektu na škole s pedagógmi a žiakmi. Zúčastnení pedagógovia a odborní zamestnanci už pri tomto prvom stretnutí vypísali prvé úvodné dotazníky a spolu s lektorkami zážitkovou formou okrem teórie, kde sa dozvedeli, čo sú ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, niečo o mediácii ako prevencii, o rovesníckej mediácii pre žiakov, absolvovali aj prvé hry, kde sa dozvedeli niečo o tímoch, ich konfliktoch, o tom, čo je pre fungovanie úspešného tímu dôležité, a mnoho iných vecí. Veríme, že po ukončení daného projektu na našej Spojenej škole budú odbremenení pedagógovia od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi a naši žiaci si vytvoria dobre fungujúce tímy. V tímoch budú dosahovať dané ciele rovesníckej mediácie v prostredí školy, budú vedieť riešiť spory, konflikty, budú sa snažiť zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach, deti na našej škole budú chránené pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy, naučia sa vnímať, rešpektovať názory druhých, naučia sa kritickému mysleniu, sociálnej tolerancii, budú nápomocní pri odhaľovaní šikanovania a dané skúsenosti si budú navzájom odovzdávať z generácie na novú prichádzajúcu generáciu žiakov našej školy. Spolu pedagógovia, odborní zamestnanci a žiaci budú fungovať a tvoriť jeden veľký tím spolupracovníkov, ktorí budú prispievať k príjemnej školskej atmosfére. Touto formou by sme sa chceli pani lektorkám poďakovať, že v spolupráci s vedením našej školy umožnili všetkým zamestnancom, ktorí majú záujem sa zúčastniť na danom projekte dostali možnosť a využili ju. ĎAKUJEME.

Mgr. Nina Matušovová, výchovná poradkyňa SOŠ automobilovej a SOŠ podnikania

Ďalšie školy zapojené do projektu

8.11.2021 ZŠ Kvačany

Posledné stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami škôl na ZŠ Kvačany, sme museli realizovať online. Aj na tejto škole sme sa cítili veľmi dobre, vždy

26.5.2021 ZŠ Hybe

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Hybe. Cieľom druhého stretnutia bolo precvičiť zručnosti a schopnosti v oblastiach: verbálnej a neverbálnej komunikácii, emóciách:  “čo je

11/2020 Gymnázium Detva

Všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu, prejavili veľký záujem nakoľko si uvedomujú, že táto téma je aktuálna a chcú urobiť dané kroky nie len

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril