9.12.2021 Spoločné stretnutie základných škôl v projekte

Dňa 9.12.2021 sme zrealizovali spoločné online 5hod stretnutie základných škôl v projekte “Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov”

Spoločne sa tak v jeden čas stretlo 6 ZŠ zo Žilinského kraja: Ružomberok, Ľubochňa, Hybe, Ľubela, Kvačany, Liptovský Mikuláš. Pôvodne bolo naplánované reál stretnutie na jednom mieste, žiaľ aj toto nám situácia s COVID-19 znemožnila a preto sme boli kreatívni, vynaliezaví a prispôsobili sme si podmienky. Veríme, že budúci rok sa nám ho podarí zrealizovať a spoločne sa tak aj po viac získaných rovesníckych skúsenostiach stretnú žiaci týchto škôl.

Cieľom stretnutia bolo, aby si žiaci škôl odovzdali skúsenosti z projektu ale aj riešených problémov, spoznali nových rovesníkov, boli kreatívni pri vytváraní aktivít pre iných, ktorých nepoznajú a vyskúšali si tak zapájanie nových ľudí, nakoľko ich to čaká pri zaškoľovaní si nových rovesníckych mediátorov, aby projekt bol na školách udržateľný a vzájomná pomoc rovesníkom sa stala pre nich prirodzenou súčasťou a predchádzali tak nežiadúcim javom na škole ako je šikanovanie a ďalšie sociálnopatologické javy.

Na začiatku sme si zrekapitulovali projekt, poďakovali sa organizáciám, ktoré nám pomohli projekt zrealizovať a ktorým sa žiaľ nepodarili prísť. Privítali sme aj dievčatá – rovesnícke mediátorki z Krupiny, ktoré sa podelili so svojim skúsenosťami na škole, povedali im riešení problému na ich škole, čo mladých zaujalo a vznikla z toho diskusia a povzbudli mladších a pri aktivitách odcenili ich snahu, vynaliezavosť a kreativitu pri vytvorených aktivitách.

Každá škola si vytvorila vlastnú aktivitu, ktorú si pre ostatné školy pripravili a zapojili ich.

Rovesnícki mediátori diskutovali medzi sebou ale aj menších skupinách a tak nám čas veľmi rýchlo ubehol.

Stretnutí sa zúčastnili aj ich koordinátori a v prípade potreby im mohli byť v menších skupinách nápomocní. Sme radi, že aj napriek komplikáciám sa školy a žiaci zapojili.

Stretnutie bolo pre nás všetkých veľmi obohacujúce, zábavné, nápadité.

Aké aktivity si pre seba  navzájom pripravili?

ZŠ Ružomberok: rovesnícki mediátori si vytvorili vlastné videá a situácie, ku ktorým na škole môže dôjsť a následne položili školám otázky, ako by danú situáciu mohli riešiť oni.

ZŠ Ľubochňa: rovesnícki mediátori si vytvorili s vlastnými “hercami”  video, následne pripravili video s rovesníckymi mediátormi a “hercami” ako danú situáciu oni medzi rovesníkmi riešia a po pozrení videí žiaci škôl dostali otázky, ako by dané situácie mohli ako rovesnícki mediátori riešiť oni a pod.

ZŠ Liptovský Mikuláš: rovesnícki mediátori si pripravili pre 5 škôl rôzne problémy, a školy mali v menších skupinách diskutovať o možnostiah riešenia.

ZŠ Ľubela: rovesnícki mediátori si pripravili pre ostatných situáciu v kine, ktorú prostredníctvom aplikácie Jamboard rozmiestnili do niekoľkých slaidov a v každom  pripravili pre nich otázky.

ZŠ Kvačany: prostredníctvom aplikácie Jamboard pripravili pre svojich rovesníkov zo škôl aktivitu spoločného kreslenia a vytvorenia spoločnej predstavy, ktorá bola podmienená určitými podmienkami.

ZŠ Hybe: rovesnícki mediátori vychádzali z ukážky z filmu a tú so skupinami po sérii otázok rozobrali.

 

Pri základných školách sa nám potvrdilo, že ak im doprajeme my dospelí priestor, zaujímame sa o ich názory a zapájame ich do diania, ktoré sa ich týka, tak vytvoria niečo úžasné, prospešné. Nemusí to byť totožné s našou predstavou. Oni sami zvládnu zaujať svojich rovesníkov a vtiahnuť ich do diania keď ich podporíme. 

Ďakujeme týmto žiakom, pedagógom, školách, že boli súčasťou projektu, veríme, že budú mať dobrých rovesníckych mediátorov, ktorí budú nápomocní nie len sebe ale aj svojim rovesníkom, pedagógom a škole. 

 

„Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Ďalšie školy zapojené do projektu

27.5.2021 SŠ a Gymnázium Krupina

Prvé stretnutie budúcich rovesníckych mediátórov na SŠ/Gymnáziu v Krupine. Cieľom prvého stretnutia so žiakmi na tejto škole bolo okrem predstavenia školskej a rovesníckej mediácie v

8.9.2021 SŠ Banská Štiavnica

Druhé stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na SŠ v Banskej Štiavnici. Cieľom tohoto stretnutia bol tréning emócií: ” apatický, agresivita, aktívne, bolesť, citlivosť, dychtivosť, deprimovane, energický, frustrácia,

17.9.2021 ZŠ Ružomberok

Tretie stretnutie budúcich rovesníckych mediátorov na ZŠ Zárevúca v  Ružomberku. Vrátili sme sa k máju tohto roka, kedy sme mali naposledy stretnutie. Aké roly ste

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril