3.5.2022 Prvé stretnutie s budúcimi rovesníckymi mediátormi

Dňa 3.5.2022 sme sa stretli na súkromnej ZŠ DSA v Lučenci s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ich s rovesníckou mediáciou a previesť ich rôznymi interaktívnymi aktivitami tak, aby získané schopnosti a zručnosti zužitkovali pri pomoci svojim rovesníkom. Na stretnutiach budeme využívať rôzne metódy a techniky, ktoré nám v tom majú pomôcť a pre žiakov majú byť pútavé a zaujímavé.

Aktivity boli s novou skupinovou vedené na spoznávanie sa a určenie si pravidiel. Pravidlá si diskusiou vedia žiaci určiť sami “rešpektovať sa, počúvať sa, neprekrivovať sa, výmena názorov, nezosmiešňovať názory druhých, nerozlišovať sa, môžeme si tykať aj vykať (smerom k lektorovi), sme tu a teraz, nenadávať vulgárne, nebiť sa, počúvať názory iných”

V rámci vytvorenia profilov im v ukážke jednotlivé postavy evokovali: ” kamarátsky, dobrí, milý, zastal si ho, priateľský, dobrosrdečný”, inú postavu videli ako “drzí, dvojtvárny, lakomý, povýšenecký, ponižoval, zlý, zákerný, namyslený, bezočivý” a pri inej postave “namyslená, samoľúba, povýšenecká, myslela na seba, ukecaná, rozmaznaná, milá, zastala si, neutrálna” Zamyslením sa nad vytvorením profilu niekoho iného  v skupine im dáva možnosť diskutovať nad rôznymi obrazmi, ktoré iní vidia.

 

Diskutovali sme o šikane a konfliktoch na škole. Venovali sme sa aktívnemu počúvaniu, prejavom emócií cez neverbálnu komunikáciu, dôvere.

V skupine sú žiaci od 4 do 8 ročníka ale aj tí mladší v skupine majú čo povedať.

 

Iné školy

12.12.2019 – 3 stretnutie

3. stretnutie so žiakmi bolo zamerané na precvičenie zručností v oblastiach aktívneho počúvania, ako komunikovať s agresívnym spolužiakom, či neverbálnych prejavov v strese, ako upokojiť

12.11.2019 – 2 stretnutie

2.stretnutie so žiakmi bolo zamerané na: spoznávanie emócii, pozorovanie súvislostí a javov, empatiu, parafrázovanie, ja vyjadrovanie, zvládanie hnevu, zlosti, aktívne počúvanie, verbálne a neverbálne prejavy v

27.8.2020 ZŠ Nováky

Školská mediácia na Základnej škole Nováky pre pedagogických a odborných zamestnancov zamestnancov  v trvaní 4 hod prebehla prostredníctom interaktivneho  školenia. Zameranie témy sme konzultovali ako

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril