Facilitácia

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Úlohou facilitátora je uľahčiť komunikáciu a dať účastníkom diskusie možnosť, aby sa mohli sústrediť na vecnú stránku problému a jeho riešenie. Musí pozorne načúvať, rešpektovať diskutujúcich, snažiť sa ich pochopiť, v potrebnej miere parafrázovať výroky diskutujúcich.

Za každej situácie zachováva nestrannosť a má vedieť zabrániť prípadným konfliktom medzi diskutujúcimi. Facilitátor musí vždy konať tak, aby prispel k tvorivosti skupiny.

Okrem teoretických vedomostí o facilitácii, jej princípoch, spôsoboch uplatňovania, rôznych prístupoch k facilitácii a základných teoretických východísk skupinového rozhodovania bude mať účastník možnosť nadobudnuté teoretické poznatky prakticky precvičiť, a to predovšetkým simulovaním reálnych situácii a hraním rolí.

Tento výcvik poskytne základné vedomosti o: