Mediácia a jej využitie v školskom prostredí

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

Zámerom webináru je predstaviť mediáciu a možnosti jej využitia v bežnom živote a ako im môže pomôcť a prínosom. POZVÁNKA_Mediácia a jej využitie v školskom prostredí

Cieľová skupina účastníkov: pedagogickí a odborní zamestnanci škôl

Cieľom je účastníkov oboznámiť:

  • S mediáciou a jej významom pre jednotlivcov v súkromnom ale aj profesnom živote
  • Ako im práve mediátor ako človek, ktorý dáva priestor môže pomôcť
  • Výber mediátora v školskom prostredí ale aj mimo neho
  • Kto sú stranami v mediácii a čo sa ponúka stranám
  • Zlepšenie kvality života v osobnom aj pracovnom živote
  • Oblasti využitia mediácie
  • V čom pomáha školská a rovesnícka mediácia
  • Príklady z praxe, ktoré nám pomáhajú a zlepšujú predstavu ako mediáciu využiť vo svoj prospech
  • Diskusia a otázky

KEDY: 26.04.2021

ČAS: od 17:00hod do 18:30hod

REGISTRÁCIA DO: 20.04.2021

MIESTO: ONLINE cez aplikáciu ZOOM

CENA: 10eur (po prijatí prihlášky, vám bude vystavená faktúra a po jej uhradení, budete mať rezervované svoje miesto)

(V cene sú dvaja lektori, rezervovanie miesta, potvrdenie o účasti na vyžiadanie, administratívne úkony)

Počet účastníkov je limitovaný!!!

PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ, KEĎ DO NEJ ZÁUJEMCA NAPÍŠE, Z KTOREJ ŠKOLY JE.

LEKTORI:

PhDr. Denisa Morongová – školská a rovesnícka mediátorka

Certifikovaná mediátorka, zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna práca. Je štatutárnym orgánom v občianskom združení Ave ProsperitA, ktoré založila v roku 2017 a aj prostredníctvom neho vzdeláva obdobných zamestnancov škôl a žiakov v školskej a rovesníckej mediácii, lektoruje sociálnopsychologické výcviky, posunkový jazyk pre začiatočníkov, teambuildingy, komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj, organizuje ďalšie vzdelávania pre odborníkov ale aj kurzy posunkového jazyka. Vytvorila  a adaptovala ONLINE kurz posunkového jazyka a toho času sa v ňom vzdeláva viac ako 70 ľudí z profesií pedagógov, psychológov, mediátorov, tlmočníkov, atď. Autorka viacerých článkov zaoberajúcich sa tematikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, organizuje odborné workshopy a konferencie. Má vzdelanie v oblasti školskej a rovesníckej mediácie, v ktorom aj ďalej pokračuje a  niekoľko akreditovaných vzdelávaní ako napr. Rodinná mediácia, Sociálnopsychologický výcvik, Špecializované sociálne poradenstvo,  Multiplikátor kampane Bez nenávisti. Vedie mediačné poradne.

 

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Certifikovaná mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1862, so zameraním na rodinnú, školskú a rovesnícku mediáciu. Úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium – odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzdelanie v oblasti pedagogiky získala na Univerzite Mateja Bela v BB v rámci doplnkového pedagogického štúia so zameraním na vyučovanie odborných predmetov. Absolvovala akreditované vzdelávanie mediátorov, neustále rozširuje svoje vedomosti a zručnosti v oblasti mediácie. Pôsobí ako konzultant v Centre mimosúdnych dohôd žilina s.r.o., spolupracuje s vydavateľstvom Wolters Kluwer s.r.o a občianskym združením Ave ProsperitA, s ktorým splupracuje na rôznych projektoch. So správou Liptovský Hrádok a Kvačany má memorandum o spolupráci, v rámci ktorého poskytuje obyvateľom konzultácie riešenia sporov.

 

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril