Sociálnopsychologický výcvik

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.

Komunikácia

Najlepšia komunikácia spočíva v nedomýšľaní si,
nepredpokladaní čo si druhý myslí,
ale v počúvaní, vnímaní a pýtaní sa. Prejavením záujmu.

JE VEĽMI DÔLEŽITOU SÚČASŤOU NÁŠHO ŽIVOTA. AJ NAPRIEK TOMU JE PODCEŇOVANÁ A ZLYHÁVAJÚ NA NEJ VZŤAHY V RÔZNYCH OBLASTIACH.

Denne vstupujeme do kontaktu s inými ľuďmi, vzájomne sa vnímame a ovplyvňujeme a hovoríme telom, vzhľadom, pohybom, výrazom tváre, rečou. Tu sa odrážajú – viac či menej – naše potreby, priania a očakávania, túžby a emócie, zrkadlí sa tu naša úloha a postoje, prejavuje sa naša osobnosť.

SOCIÁLNA KOMUNIKÁCIA – komunikácia medzi ľuďmi v spoločnosti.  Je vzájomným oznamovaním a prijímaním informácii a významov sociálneho správania a vzťahov.

Pretože je sociálna komunikácia sociálnou interakciou, má svoje úskalia, ktoré sú silne individuálne, vychádzajú z našej psychiky, pohlavia, veku, skúseností, vzdelania, formálnych i neformálnych vzťahov, ktoré máme, znalosti jazyka, situácie, ktorá je predmetom komunikácie, momentálnym vyladením osobnosti, sociálnej príslušnosti a podobne. Dobrá znalosť komunikačných bariér má veľký význam v praktickom živote, pretože môžu pôsobiť vážne prekážky v práci (najmä tímovej), ale aj v konaní.

Ak sa naučíme správne a efektívne komunikovať, počúvať iných, hľadať význam odkomunikovaného, význam toho, čo nám iní povedali, je to začiatok na ceste vzájomného porozumenia si, ozdravenia vzťahov, vzájomnej úcty medzi ľuďmi, ktorá sa v súčasnom svete postupne vytráca.

Komunikujeme neustále, z čoho môže vzniknúť dojem, že komunikáciu ovládame, komunikovať vieme. CIEĽOM VÝCVIKU KOMUNIKÁCIE nie je dokázať ako komunikovať nevieme, práve naopak, vylepšiť čo už vieme. 

Dôležitou súčasťou komunikácie je schopnosť POČÚVAŤ. Táto schopnosť často absentuje. Počúvať nie vždy znamená aj počuť, čo nám druhý hovorí. Čo máme možnosť ku príkladu vidieť v rodinách medzi manželmi, alebo v medzigeneračných vzťahoch.

Ak chcete zlepšiť vašu komunikáciu k sebe ale aj voči okoliu, je potrebné sa naučiť ako na to. Výcvik komunikácie je zážitkovou formou, preto máte možnosť učiť sa “za jazdy” a skúšať nadobudnuté poznatky v bežnom živote a ZLEPŠÍ SA TAK KVALITA VÁŠHO ŽIVOTA.

Asertivita

Ak chcete pochopiť podstatu asertivity, ktorá je optimálnou formou komunikácie, pri ktorej využívate svoje právo sebapresadenia bez obmedzenia iných na vlastný názor, vyskúšajte si výcvik asertivity.

Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Je  schopnosťou komunikovať, súhlasiť, ale aj nesúhlasiť, žiadať, ale aj schopnosť kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a extrémnych foriem správania, akými sú pasivita a agresivita.

Asertívneho človeka je ťažké manipulovatelovať, dokáže voľne prejaviť svoje pocity a želania, kontroluje svoj hnev a dokáže sa vcítiť do pocitov ostatných.

V rámci výcviku sa naučíte a osvojíte si:

Vyskúšate si nácvik:

Sociálnopsychologické výcviky sú zamerané na rôzne oblasti, ako napr. komunikácia, sebapoznanie, konflikty atď….. . Oblasti v našom živote brané ako samozrejmé a často podceňované či už voči sebe samému alebo svojmu okoliu.  Potvrdzuje sa nám, že čoraz viac zlyháva komunikácia, empatia, poznanie  a uvedomovanie si vlastných limitov, absencia počúvania sa, z čoho vznikajú ďalšie konflikty a pocit nepochopenia, či samotného zlyhávania.

Preto sa vo výcvikoch zameriavame na oblasti, o ktoré majú účastníci záujem ale aj, ktoré u nich rezonujú na samotných stretnutiach.

Cieľ sociálnopsychologického výcviku

Motivácia

je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Cieľom motivovania je aktivovať jedinca, podnietiť vnútorné hnacie sily a usmerniť jeho správanie k dosiahnutiu určitého cieľa.

Poznanie motivácie umožňuje

Tento výcvik Vám poskytne základné vedomosti o: