TRANSFORMATÍVNY PRÍSTUP V MEDIÁCIÍ

Ľutujem, ale kapacita pre túto udalosť je naplnená. Pokiaľ vás zaujala, kontaktujte nás a my vám budeme posielať naše ponuky medzi prvými. Viac nájdete aj na FB.

TRANSFORMATÍVNY PRÍSTUP V MEDIÁCII

17. – 18. júna 2023

Chcete se stát experty ve skutečně nedirektivní mediaci, kteří dokáží přizpůsobovat své působení a proces mediace potřebám stran? Chcete rozšířit své portfolio služeb mediátora o zcela odlišný mediační přístup? Vnímáte konflikty spíše jako krize v interakcích, než jako překážky v uspokojování zájmů? Stali jste se mediátory proto, abyste maximalizovali možnosti sebeurčení stran, pomáhali jim dělat jejich vlastní rozhodnutí, namísto jejich skrytého manipulování? Chcete se seznámit s historicky nejmladším mediačním přístupem, který se současně vrací ke kořenům mediace? Pak pro Vás mají dva v USA certifikovaní mediátoři (certifikace u ISCT – Institute for Study of Conflict Transformation) základní výcvik v transformativní mediaci.

Zaměříme se s Vámi především na :

  • Porozumění interakční konfliktní teorii. Naučíte se základním technikám nutným pro široké praktické využití relační teorie v řešení konfliktních situací.
  • Porozumění konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition). Naučíte se identifikovat destruktivní spirálu konfliktu a identifikovat příležitosti pro pomoc v přechodu ke konstruktivním interakcím mezi stranami.
  • Porozumění vztahu mezi motivací mediátora a jím užívaných nástrojů-intervencí. Naučíte se vyvažovat mezi možnostmi intervence ze strany mediátora a zachováním schopnosti stran dělat svá vlastní rozhodnutí.

PROFIL ABSOLVENTA: 

 • Experty ve skutečně nedirektivní mediaci, kteří dokáží přizpůsobovat své působení a proces mediace potřebám stran.
 • Rozšírenie svého portfolia služeb mediátora o zcela odlišný mediační přístup.
 • Porozumění interakční konfliktní teorii. Naučíte se základním technikám nutným pro široké praktické využití relační teorie v řešení konfliktních situací.
 • Porozumění konceptům zmocnění (empowerment) a uznání (recognition). Naučíte se identifikovat destruktivní spirálu konfliktu a identifikovat příležitosti pro pomoc v přechodu ke konstruktivním interakcím mezi stranami.
 • Porozumění vztahu mezi motivací mediátora a jím užívaných nástrojů-intervencí. Naučíte se vyvažovat mezi možnostmi intervence ze strany mediátora a zachováním schopnosti stran dělat svá vlastní rozhodnutí.

Cieľová skupina: Mediátori, psychológovia, sociálni pracovníci, advokáti, právnici, sudcovia, koordinátori zo súdu pracujúci s rodinami.

Cieľ interaktívneho workshopu:

Anotácia lektora:

Účastníci sa v tomto INTERAKTÍVNOM  KURZE/WORKSHOPE zoznámia s historicky najnovším mediačným prístupom – s transformatívnou mediáciou. Budú mať možnosť nahliadnuť do histórie jeho vzniku a porozumieť okolnostiam a dôvodom jeho vytvorenia.

Prvý deň bude dôraz kladený na porozumenie definícii konfliktu na základe relačných predpokladov, čo je najdôležitejšia charakteristika, ktorá tento prístup odlišuje od iných mediačných prístupov. Relačná teorie konfliktu bude predstavovaná v sérii interaktívnych cvičení, ktoré budú založené na vlastných skúsenostiach účastníkov aj na analýze audiovizuálneho materiálu. Účastníci získajú prehľad o štyroch, resp. piatich základných intervenciách transformatívneho mediátora a ich využitie si budú môcť vyskúšať v modelových situáciách. Vrcholom kurzu bude komentovaná živá ukážka priebehu transformatívnej mediácie lektorov.”

Miesto: V centre mesta Zvolen. 16h. (Parkovanie platené Sobota do 12hod. Sobota od 12hod a Nedeľa voľné – zadarmo v centre a pri mieste konania.)

Ubytovanie: O ubytovaní sa informujte u organizátora. Momentálne sú voľné kapacity v penzióne Q, ktorý ponúka ubytovanie na dve noci s raňajkami cca 76eur.

Cena: 280 eur (v cene: občerstvenie, lektori z Čiech, prenájom miestnosti, potvrdenie o účasti)

(Platbu je možné uhradiť na 2x. Platby sa účastníkom vracajú len v prípade, že sa kurz/workshop zruší zo strany organizátora. V prípade, že po uhradení platby sa nebudete môcť osobne zúčastniť, platba sa nevracia ale môžete za seba poslať ako náhradníka – napr. mediátora, psychológa, sociálneho pracovníka, advokáta, právnika, sudcu, koordinátora zo súdu pracujúceho s rodinami – neplatí pokiaľ si vypĺňate žiadosť na preplatenie kurzu v rámci UPSVaR. Túto skutočnosť vás poprosíme vopred nám oznámiť a konzultovať to s nami.)

Záväzné prihlásenie: do 15.05.2023 (počet miest obmedzený!!!)

Prihláška: Do prihlášky prosíme uveďte, odkiaľ ste sa o workshope dozvedeli, prípadne, kto vám ho odporučil.

Počet účastníkov limitovaný.!!! O poradí rozhodne včasné zaslanie prihlášky a následná úhrada po vyzvaní.

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, +421 908 866 816, info@aveprosperita.sk

 

PLAGÁT :Transformatívny prístup v mediácii – leták pre tlač

 

Transformatívny prístup v mediácii a lektori

 Transformatívny prístup (definícia transformatívneho prístupu od lektora)

Transformativní přístup se řadí do skupiny progresivních mediačních přístupů. Jeho základní východiska a principy byly poprvé formulovány v roce 1994 Josephem P. Folgerem a Robertem A. Baruchem Bushem v jejich přelomové publikaci The promise of mediation. Vznik transformativního přístupu byl reakcí na rostoucí počet výzkumů, které se zaměřovaly na analýzu toho, co mediátoři dělají, když intervenují. Ze zkoumání hodnotových základů mediátorských intervencí vyplynulo, že jsou založeny na individualistickém a deficitním pojetí člověka, jehož kapacity jsou omezené, a na předpokladech o volatilní podstatě konfliktů. Jinými slovy řečeno, na předpokladech o sobeckém usilování o naplnění svých zájmů a na představě, že aktiva, o něž je mezi stranami spor, mají proměnlivou hodnotu, která se v průběhu úspěšného vyjednávání nebo mediace bude posouvat. Tyto předpoklady mediátory vedly k silně direktivní praxi projevující se úspěšností měřenou množstvím mediačních dohod, jež ale ohrožovala a podkopávala jedinečné charakteristiky mediace – schopnosti podporovat sebeurčení stran a jejich vzájemnou komunikaci. Konflikt, s nímž mediátoři pracují, byl chápán jako psychologicko-ekonomický fenomén, který vyžaduje transakci mezi stranami.

Transformativní přístup nabídl alternativní – relační model mediační praxe a porozumění konfliktu. Pokud má mediace naplnit svůj příslib (promise) a základní hodnoty, musí být založena na pojetí člověka, který je sice sám sebou, současně je však nevyhnutelně a neoddělitelně propojený s ostatními lidmi. Na pojetí člověka, jež má stejnou potřebu a kapacitu usilovat o své sebeurčení a propojení s druhými, jako o naplnění svých potřeb  a zájmů. Konflikt je ve shodě s relační teorií definován jako krize interakcí mezi lidmi, přičemž úkolem mediátora je pomoci stranám tuto krizi překonat a obnovit jejich kapacitu dělat vlastní rozhodnutí a vnímat u toho perspektivu ostatních. Mediátor se tedy nesoustředí na zájmy stran, ale na jejich interakce tzv. “tady a teď”. Tato proměna v chápání konfliktu je manifestována v úsilí mediátorů, jež se ve svých intervencích zaměřuje pouze na dva interakční posuny – na posuny v úrovni zmocnění stran (empowerment) a na posuny v jejich vzájemném uznání (recognition). Nejviditelnějším projevem tohoto pozitivního pojetí člověka a přesvědčení o jeho tendenci jednat humánně, je rozložení odpovědnosti v mediaci. Oproti zažité představě jsou v transformativní mediaci strany sporu odpovědné za obojí – jak za obsah rozhovoru a jeho výsledky, tak i za proces, resp. způsob, jakým rozhovor probíhá.

 

Lektori:                                                                                                                                                                         

 Robin Brzobohatý

V USA certifikovaný mediátor (ISCT), zkušební komisař pro zkoušku mediátora u MSp ČR, výcvik v transformativní mediaci absolvoval u jejího zakladatele, Josephine P. Folgera.

Robin patří k nejzkušenějším mediátorům.  Od roku 2006 působil v roli mediátora v bezmála 1 000 mediačních kauz (což dělá cca 3 000 hodin mediace).

V současné chvíli působí jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, kde má na starosti jak celý tým mediátorů, ale i vedení mediací nebo facilitování tzv. případových konferencí. Je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči. Byl zakladatelem Mediačního Centra Olomouc, kde dosud působí jako kmenový rodinný mediátor. Je také zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Od roku 2014 Robin působí jako lektor mediace ve společném programu Humboldtovy Univerzity v Berlíně a Tulane Law School, New Orleans v jejich programu International Summer School on Dispute Resolution. Jako lektor často působí v tuzemsku i v zahraničí, kde v minulosti vedl např. výcviky v mediaci pro dánskou advokátní komoru v Kodani nebo ruskou ligu mediátorů v Petrohradu. Od roku 2010 je odborným garantem sekce rodinných mediací v Evrospském institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení. Od roku 2014 je členem správní rady Evropské asociace pro transformativní mediaci (European Association for Transformative Mediation). V roce 2014 Robin složil zkoušku mediátora podle zákona o mediaci. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor sociologie a andragogika, Cyrilometodějské teologické fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce. Robin je aktuálně doktorandem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru teoretické právní vědy, kde se věnuje výzkumu konceptů zmocnění a sebeurčení v mediaci. Z výcviků Robin absolvoval Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složil akreditační zkoušku. Robin je jedním z mála mediátorů v České republice, který je kromě facilitativní mediace schopen vést mediaci v několika dalších různých přístupech (např. jako transformativní mediaci). V roce 2011 absolvoval mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem. Robin je také absolventem výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace –  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvoval tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě. Dnes je jedním ze zakládajících členů EATM (European Association of Transformative Mediation) a členem její správní rady. V roce 2012 absolvoval Robin výcvik pro profesionály ve vyjednávání a mediaci u jednoho z nejinspirativnějších mediátorů současnosti – Francoise Bogacze, zaměřený na využívání současných poznatků z neurověd v mediaci a oblasti ADR (Live Online Program for negotiation and ADR Professionals). Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky. (zdroj: https://www.mediace.cz/cs/r/brzobohaty)

Lenka Poláková

V USA certifikovaná mediátorka (ISCT), zapsaná mediátorka u MSp ČR, vedoucí Mediačního Centra Olomouc, výcvik v transformativní mediaci absolvovala u jejího zakladatele, Josephine P. Folgera.

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor jednooborová psychologie. Je zakladatelkou a vedoucí Mediačního Centra Olomouc (www.mcol.cz), kde působí jako kmenový rodinný mediátor (více než 1500 mediačních hodin z ní dělá jednoho z nejvytíženějších českých mediátorů). Dále více než 11 let pracuje s rodinami v jejich rozpadu. Absolvovala Komplexní výcvik v mediaci u Asociace mediátorů ČR, kde v roce 2010 úspěšně složila akreditační zkoušku a od roku 2011 je také členkou AMČR. V roce 2011 absolvovala mezinárodní výcvik pokročilých technik mediace, zaměřený na zvládnutí šesti různých mediačních modelů (Advanced mediation training: 6 ways in 7 days), vedený jedním z předních evropských mediátorů – dánským advokátem a mediátorem Hansem Boserupem. V roce 2012 byla vybrána jako jedna ze dvou českých účastníků mezinárodního výcviku v mediaci pro řešení přeshraničních rodinných sporů (Training for Trainers in International Family Mediation  – Brusel), pořádaného MiKK e.V, Child Focus, Katholieke Universiteit van Leuven a Dutch Centre for International Child Abduction. V tuto chvíli patří do sítě Evropských mezinárodních mediátorů (Network of Crossborder Mediators www.crossbordermediator.eu). Lenka je také absolventkou výcviku v transformativní mediaci u zakladatele tohoto směru mediace –  Josepha Folgera – v Miláně (The Transformative Approach to Mediation). O několik měsíců později úspěšně absolvovala tzv. Master Class – tedy pokročilý výcvik v transformativním přístupu k mediaci, opět u prof. Folgera, tentokrát v Římě. Od roku 2012 je jedním ze dvou certifikovaných facilitátorů unikátní facilitativní metody LEGO ® SERIOUS PLAY ® Facilitative Method v prostoru Visegrádské čtyřky. V roce 2015 získala mezinárodní certifikaci v Transformativní mediaci u ISCT (Institute for The Study of Conflict Transformation). Společně s Joe Folgerem lektorovala výcvik pro advokáty v Miláne – The Premises of the Transformative Negotiation. Od roku 2012 realizuje supervize pro týmy i jednotlivce. Lenka realizuje výcviky v Transformativní mediaci a vyjednávání, komunikační techniky v ČR i v zahraničí.                                           (zdroj: https://www.mediace.cz/cs/r/polakova)

©2021 Ave ProsperitA. Všetky práva vyhradené

Vytvoril