“Školská a rovesnícka mediácia”

Vzdelávame a pomáhame pedagogickým zamestnancom a žiakom v Školskej a rovesníckej mediácii

„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

Školská mediácia

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

Cieľ školskej mediácie

Rovesnícka mediácia

Je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy

Máme záujem

Vyplnený formulár slúži na vytvorenie predbežnej cenovej ponuky pre objednávateľa, ktorý má záujem o školskú a rovesnícku mediáciu  a zároveň ma informujete o približnej vašej predstave a vašich potrebách na škole. 

PhDr. Denisa Morongová, PhD. - školská a rovesnícka mediátorka

Certifikovaná mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna práca. Je štatutárnym orgánom v občianskom združení Ave ProsperitA, ktoré založila v roku 2017 a aj prostredníctvom neho lektoruje sociálnopsychologické výcviky, posunkový jazyk pre začiatočníkov, teambuildingy, komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj, organizuje ďalšie vzdelávania pre odborníkov ale aj kurzy posunkového jazyka. Autorka viacerých článkov zaoberajúcich sa tematikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokej škole, organizuje odborné workshopy a konferencie. Má vzdelanie v oblasti školskej a rovesníckej mediácie, v ktorom aj ďalej pokračuje a  niekoľko akreditovaných vzdelávaní ako napr. Rodinná mediácia, Sociálnopsychologický výcvik, Špecializované sociálne poradenstvo,  Multiplikátor kampane Bez nenávisti.